A 2015. évi LVII. törvény értelmében a nagyvállalatok
4  évente kötelesek energetikai auditálást végeztetni.

Energetikai audit

M&V terv
(Mérés & Visszakövetés)

Bármely energiamegtakarítást igérő intézkedés esetén célszerű elkészíttetni az M&V tervet, amely rögzíti,hogy milyen módon lehet mérni, értékelni vagy detektálni a megtakarítást.

Energetikai szakreferens

Az energetikai szakreferens igénybevétele kötelező minden olyan gazdálkodó szervezet részére amelynek
energiafogyasztása meghaladja az alábbi határok valamelyikét:

400 000 kWh villamos energia
100 000 m3 földgáz
3 400 GJ hőmennyiség

Energetikai tanúsítvány

Az energetikai tanúsítvány elkészítése kötelező az ingatlanok adás-vétele valamint használatbavétele esetén

Mérések és vizsgálatok

Energetikai auditok, M&V tervek, Energetikai tanúsítványok megalapozott elkészítését támogatják különféle vizsgálataink
Back
Next
 
energetikai audit, kötelező energetikai audit
2015.évi LVII trv.  122/2015 (V.26) korm. rendelet
1996. évi LXXXI. törvény
176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet
Az energia audit hasznosságát az határozza meg,hogy a múltban feltárt adatok alapján mennyire pontosan becsülhető meg az eljövendő időszakok fogyasztása.
Az energia audit során olyan részletességet célszerű választani, hogy az elkövetkező időszakok beruházásának kedvező hatásai egyértelműen kimutathatóak legyenek.
Az energia audit menetét az MSZ EN 16247 szabványok által meghatározott módon célszerű lefolytatni:
- indító megbeszélés
- helyszíni tevékenység
-záró megbeszélés
A társasági adó törvényben részletezett adókedvezmény igénybevételéhez szükséges. MEKH regisztrált auditor által kiállított igazolás
A Pannon Infrared több nagy cég kötelező és egyéb auditjának elkészítésében vett részt
Mérésekkel és vizsgálatokkal alvállalkozóként, illetve auditor cégként teljes auditok lefolytatásával
Az energia auditoknak több fajtája is ismert

- célirányos auditok
- kötelező auditok
- önkéntes auditok
A célirányos energia auditok általában valamely jól ismert energiahatékonysági beavatkozás előkészítését , indokoltságát és várható hatását vizsgálják. A célirányos auditok gyakran kapcsolódnak valamely pályázati vagy kormányzati programhoz, általában részletes leírás is található a célirányos energia audit dokumentáció, külalakjára, tartalmára és részletességére.

A kötelező energetikai auditok négy évente történő  elkészítését a 2015. évi LVII. törvény VIII. fejezet 18. 22§ írta elő a KKV-nak már nem minősülő vállalatok esetében. A végrehajtás szabályait a 122/2015 (V.26.) korm. rendelet tartalmazza

Az önkéntes energia auditok általában a megrendelő és az auditor közötti előzetes megállapodáson alapuló részletességgel készülhetnek. Az önkéntes energia audit tartalmának és a vizsgált területek kiválasztásának meghatározásában szabványok illetve szakmai ajánlások nyújtanak segítséget. MSZ EN 16247-1;-2;-3;-4;-5 szabványsorozat
Az energia audit hasznosságát több nézőpontból is célszerű megvizsgálni.
Globális szempontból az egyszerű csökkenés is megfelelő megoldás lehet, ebben az esetben viszont könnyen feladásra kerülhetnek a korábban kialakított szolgáltatási szintek egyes, esetleg fontos elemei. A gazdaságos energia felhasználás együtt tekinti a szükséges szolgáltatásokat, a kielégítendő jogos igényeket, a felhasználható erőforrásokat és lehetőségeket. Az energetikai audit akkor tekinthető hasznosnak, ha olyan mértékű és mélységű információt tud feltárni, és rögzíteni az elmúlt időszakokból, amelyek segítséget nyújtanak a létesítmény jövőbeli energiafogyasztási profiljának pontos előrejelzésében.
Az energia audit részletessége. Minél több és részletesebb adat kerül feldolgozásra a múltból, annál biztosabban prognosztizálható a létesítmény jövőbeni energiafogyasztásának mértéke és megoszlása, továbbá annál pontosabban modellezhető a múltbéli viselkedés gazdaságossága.. Az energetikai audit részletességének és mélységének meghatározásához a különféle szabványok és a helyes gyakorlatra vonatkozó "good practice" útmutatók nyújtanak segítséget. A legismertebb lehetőségek az MSZ EN 16247-1;-2;-3;-4;-5 szabványsorozat, Az ASHRAE Procedures for Commercial Building Energy Audits című útmutató illetve a  BIFM (British Institute of Facilities Management) Energy Audit  good practice guide.
Energia audit előkészítéseként célszerű a a rendelkezésre álló adatokból a lehető legmélyebb merítést választani. Kellő mennyiségű adat birtokában jó minőségű és megbízható M&V terv is készíthető a későbbiekben. Kideríthető, hogy mekkora mértékű az a megtakarítás, amely még a főmérővel igazolható és , és mik azok a megtakarítási mértékek, amelyek utólagos visszaigazolásához almérők beépítése, vagy egyéb más intézkedések és vizsgálatok megtétele szükséges.
Az energetikai audit menete . Az energia audit előkészítésekor és lefolytatásakor a mindkét fél számára megnyugtató vezérfonalat az MSZ EN 16247-es szabvány elemeinek használata jelenti. A szabvány alkalmazása a kötelezően előírt energetikai auditok esetében is megengedett.
Az audit a kezdéskor rendelkezésre álló adatok előzetes vizsgálatával kezdődik. Az energiafogyasztási adatok előzetes vizsgálata megmutatja, hogy az elmúlt és energiafogyasztási adatokkal alátámasztott időszakban, az energiafogyasztás azonos időszakokra eső szóródása igényli-e az adatok rutinszerű és eseti módosítását. A rutin módosítások alapvetően az embertől független rendszeres hatások számbavételét jelentik. Ilyen például az időjárás. Az eseti módosítások pedig minden olyan esetben lehetnek fontosak, amikor az energia fogyasztását valamilyen tudatos vagy rekonstruálható emberi tevékenység befolyásolta. Folytatásként az energiafogyaztó rendszerek, gépek és berendezések áttekintése következik, majd a megrendelő hathatós közreműködése mellett történő kellő mennyiségű információ feltárása és begyűjtése után kerülnek megfogalmazásra  az energiamegtakarításra vonatkozó javaslatok. A javaslatokat az akábbi három kategóriában célszerű megfogalmazni:
- beruházást nem igénylő (egyszerű)
- támogatás nélkül is elvárható módon megtérülő (költségoptimális)
- jelenleg csak támogatásokkal reális (költségigényes)
Fontos megkülönböztetni az energia konzerválási és energia megtakarítási javaslatokat. Az energia konzerválás a szolgáltatási szint csökkentését jelenti, ezért minden esetben konzultáció szükséges a helyi létesítménygazdálkodással a szolgáltatási szint csökkentésének lehetőségeiről és mértékéről. Energia konzerválási javaslat például egy fűtött ám ritkán használt vagy felhagyott épületrész fűtésének megállítása. Az energia megtakarítási javaslatoknak számtalan formája lehet, közös jellemzőjük azonban,hogy nem eredményezik a szolgáltatás színvonalának csökkentését. Az energia audit egy zárómegbeszéléssel fejeződik be, ahol ismertetésre kerülnek az energia audit során feltárt tények és a megfogalmazott javaslatok.
Igazolás energia hatékonysági célú beruházásról. Az 1996. évi LXXXI. törvény 22/E §. alapján „az adózó adókedvezményt vehet igénybe energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás üzembe helyezése és üzemeltetése esetén a beruházás üzembe helyezését követő adóévben - vagy döntése szerint a beruházás üzembe helyezésének adóévében - és az azt követő öt adóévben". A 176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet határozza meg az adókedvezmény igénybevételének részleteit. Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség igazolását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet jogosult kiállítani.

Energia auditjának elkészítése érdekében keressen bennünket az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

Pannon Infrared Bt.
2484. Gárdony Óvoda utca 17.
Monori Tamás
MEKH regisztrált energetikai auditor
Tel: 30/272-01-88
email:info@pannoninfrared.eu 


Kérdésekre és előzetes konzultációra is biztosítunk lehetőséget.
Munkáinkat szigorú határidő fegyelemmel végezzük az elérhető legmagasabb szakmai szinvonalon, műszeres mérésekkel alátámasztva, az adatok statisztikai elemzését is beleértve.
További részletek az M&V tervet ismertető weboldalunkan olvashatóak.


Kapcsolat:
Email:
info@pannoninfrared.eu
Phone: (00)36/30/272-01-88
Cím:
2484. Gárdony
Óvoda u. 17.